LoginEkološki problemi područja delte Neretve... moguća riješenja?!

NeretvankePrirodne vrijednosti i raznolikost staništa u dolini rijeke Neretve ovisi u prvom redu o vodnom režimu koji uvjetuje rijeka Neretva. Podzemna voda koja pristiže prihranjuje brojne potoke, jezera i samu rijeku Neretvu, a one su u ovom trenutku ugrožene, manje ili više nekontroliranim učincima provedbe projekta „Gornji horizonti“. Ugrožena su i podzemna i nadzemna staništa u okolnome kršu, koja naseljava bogata flora i fauna s velikim brojem endemičnih vrsta, posebno riba. U delti Neretve je značajan utjecaj mora, koje zbog pomanjkanja priljeva slatke vode iz gornjeg dijela sliva rijeke Neretve i Trebišnice, u ljetnim mjesecima, nepovratno zaslanjuje poljoprivredne površine u donjem toku rijeke i pretvara taj prostor u slanu pustinju.

 

Dani Neretve u ZagrebuZa svekoliki razvoj i očuvanje područja uz rijeku Neretvu neophodno je poduzeti nužne korake koji se ogledaju kroz bolje poštivanje zakonske regulative, pozicioniranja održivog razvoja kao osnovne pretpostavke u planiranju prostora i korištenju njegovih resursa, kao i voditi maksimalnu brigu o cijelom ekosustavu uz veće uključivanje lokalnih ljudi u zaštitu, očuvanje ukupne bioraznolikosti. Razvoj i primjena preporuka zahtijeva multisektorski pristup svih zainteresiranih; znanstvenika, institucija, korisnika, pa do meritornih političkih struktura svih razina koji će rezultirati izradom jedinstvenim „Planom upravljanja“. On bi trebao dovesti do utvrđivanja uvjeta, rješenja, načina i postupaka za uspostavu dugoročnog sustava zaštite i korištenja voda i prostora uz rijeku Neretvu.

 

Na tragu takvog promišljanja, da bi se što skorije došlo do sustavne i učinkovite zaštite i održivosti prostora delte Neretve potrebna je uspostava jedinstvenog modela upravljanja kojim bi se postigli glavni ciljevi:

- očuvanje biološke i kulturne raznolikosti,

- korištenje modela dobre prakse za upravljanje prostorom,

- korištenje zaštićenih područja za istraživanja, monitoring, obrazovanje i obuku,

- postizanje održivog i uravnoteženog razvoja cijelog prekograničnog područja koji će biti u gospodarskom, sociološkom, kulturnom i ekološkom smislu održiv.

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown