LoginOstala područja prirodnih vrijednosti

Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije u kategoriji osobito vrijednih predjela - prirodnih krajobraza izdvojena su Baćinska jezera i jezero Vlaška. Za njih je predviđena izrada prostornih planova užeg područja te je naveden sustav mjera zaštite koje trebaju osigurati trajno prisustvo navedenih prirodnih oblika kao i zaštitu od bitne promjene tih vrijednosti:

sačuvati od prenamjene te unaprjeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti, u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,
odgovarajućim mjerama (prevencijom) sprječavati šumske požare,
uskladiti i prostorno organizirati različite interese u krajobrazno i biološko jedinstvenim područjima,
posebno ograničiti i pratiti građevinsko zauzimanje neposredne obale,
izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima kao i duž obale izgradnju jer to narušava krajobraznu sliku,
izgradnju izvan granica građevinskog područja treba kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,
treba štititi značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom (vjetroelektrane),
planirane koridore infrastrukture (ceste, željeznice, elektrovodovi i sl.) treba izvoditi duž prirodne reljefne morfologije. Ukoliko treba izvoditi veće morfološke promjene (nasipi i usjeci) preporučuje se izvedba građevinskih tijela odvojenih od terena kako bi se osigurao dojam cjelovitosti i stopljenosti tj. protočnosti krajobraza,
osobito vrijedne predjele - prirodne krajobraze treba u konačnosti postupno dovesti i do zakonske zaštite od nepoželjnih intervencija i to različitim stupnjevima (od zaštićenog krajolika do pojedinačnih spomenika).

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown